اعضای هیات علمی

محمد اقبال قبادی

change-logo

محمد اقبال قبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی بذر 1820127 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تولید پایدار گیاهان زراعی 1820214 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
زراعت تکمیلی 1820041 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملیات زراعی 1 1820001 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اکولوژی بذر 1820127 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه