اعضای هیات علمی

الهام درویشی

change-logo

الهام درویشی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 03 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
طراحی شبکه‌های آب‌رسانی 1824187 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
بهینه‌سازی ‌شبکه‌های انتقال و توزیع آب 1824238 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی شبکه‌های آب‌رسانی 1824187 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
بهینه‌سازی ‌شبکه‌های انتقال و توزیع آب 1824238 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته 1824154 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1