اعضای هیات علمی

عزت اله فرشادفر

عزت اله فرشادفر

عزت اله فرشادفر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک بیومتری 1820224 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
ژنتیک کمی 1820070 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
ژنتیک کمی 1820070 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش‌های غیر زیستی 1820076 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
روش‌های تجزیه آماری چند متغیره 1820072 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
ژنتیک کمی 1820070 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1