اعضای هیات علمی

فرزاد مندنی

فرزاد مندنی

فرزاد مندنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی تولید گیاهان زراعی 1820094 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
اکولوژی چشم اندازها 1820209 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
عملیات زراعی 1 1820001 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1397
اکولوژی تولید گیاهان زراعی 1820094 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مبانی کشاورزی پایدار 1820025 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آمار و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات اکولوژیکی 1820102 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملیات کشاورزی (تخصصی) 1820159 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1