اعضای هیات علمی

فرهنگ سرگردی

change-logo

فرهنگ سرگردی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملی مهندسی منابع آب 1824162 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی مهندسی منابع آب 1824162 1 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی مهندسی منابع آب 1824162 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مهندسی منابع آب 1824161 1 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب 1824172 1 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب 1824173 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب 1824173 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 1824036 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
هیدرولوژی آب‌های سطحی 1824104 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1