اعضای هیات علمی

غلامرضا محمدی

غلامرضا محمدی

غلامرضا محمدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی گیاهان زراعی 1820215 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
پایداری بوم نظام‌های کشاورزی 1820210 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مدیریت پایدار بوم نظام‌های زراعی 1820332 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
اکولوژی سیستم‌های زراعی 1820113 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کاربرد کامپیوتر در تجزیه‌های آماری 1820073 2 02 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کشاورزی اکولوژیک پایدار 1820088 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اکولوژی گیاهان زراعی 1820039 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | نیمه اول ترم دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
زراعت ارگانیک 1820136 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
زراعت گیاهان صنعتی 1820019 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
کشاورزی ارگانیک 1820095 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1