اعضای هیات علمی

هادی حجاریان

هادی حجاریان

هادی حجاریان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل 1822095 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل 1822095 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول کالبدشناسی و فیزیولوژی 1822220 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیولوژی تولیدمثل 1822094 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
کار با حیوانات آزمایشگاهی 1822183 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل 1822095 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل 1822095 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تشریح و فیزیولوژی طیور 1822144 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
تکنیک‌های تولید مثلی 1822085 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
فیزیولوژی تولیدمثل 1822094 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام 1822091 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام 1822091 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی 1822089 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی 1822089 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بیوتکنولوژی در دامپروری 1822065 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
تشریح و فیزیولوژی دام 1822090 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
میکروبیولوژی عمومی 1822088 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1