اعضای هیات علمی

هومن سالاری

هومن سالاری

هومن سالاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ژنتیک 1820125 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ژنتیک 1820124 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
به‌نژادی گیاهی پیشرفته 1820203 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
بیوانفورماتیک 1820194 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مباحث نوین در بیوتکنولوژی 1820200 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه ژنتیک 1820125 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ژنتیک 1820125 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ژنتیک 1820124 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1820032 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1