اعضای هیات علمی

فرخ کفیل زاده

change-logo

فرخ کفیل زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول جیره‌نویسی 1822120 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تغذیه پیشرفته 1822163 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تغذیه دام تکمیلی 1822048 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
زبان تخصصی 1822051 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
زبان تخصصی 1822168 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
اصول جیره‌نویسی 1822120 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 02 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تغذیه پیشرفته 1822163 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
تغذیه دام تکمیلی 1822048 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
تغذیه گاو شیری 1822025 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1822168 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
پرورش گاو شیری 1822114 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملی پرورش گاو شیری 1822115 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی پرورش گاو شیری 1822115 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بیوانرژتیک در تغذیه 1822054 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1