اعضای هیات علمی

لیلا زارعی

لیلا زارعی

لیلا زارعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد کامپیوتر در کشاورزی 1820146 2 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کاربرد کامپیوتر در کشاورزی 1820146 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کاربرد کامپیوتر در کشاورزی 1820146 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه