اعضای هیات علمی

مریم حافظ پرست مودت

change-logo

مریم حافظ پرست مودت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی محیط زیست 1824150 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
تحلیل سامانه‌های منابع آب 1 1824174 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
هیدرولوژی مهندسی 1824116 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
روش‌های استوکاستیک در منابع آب 1824109 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
هیدرولوژی آب‌های سطحی تکمیلی 1824064 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه