اعضای هیات علمی

محمدمهدی معینی

change-logo

محمدمهدی معینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خوراک و خوراک دادن 1822100 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
عملی خوراک و خوراک دادن 1822101 1 02 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی خوراک و خوراک دادن 1822101 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مباحث نوین در تغذیه دام 1822156 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
ناهنجاری‌های متابولیکی در دام 1822154 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آشنایی با دامپروری ایران 1822021 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پرورش گوساله و تلیسه 1822026 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
خوراک و خوراک دادن 1822100 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی خوراک و خوراک دادن 1822101 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی خوراک و خوراک دادن 1822101 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ناهنجاری‌های متابولیکی در دام 1822154 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ویتامین‌ها و مواد معدنی در تغذیه دام 1822041 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1