اعضای هیات علمی

عبداله نجفی

عبداله نجفی

عبداله نجفی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجزیه‌های آماری چندمتغیره 1820201 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کاربرد نرم‌افزارهای آماری در به‌نژادی گیاهی 1820206 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بیومتری 2 1820108 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
کاربرد کامپیوتر در تجزیه‌های آماری 1820073 2 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مباحث نوین در اصلاح نباتات 1820066 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
کاربرد کامپیوتر در در بیوتکنولوژی 1820109 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | نیمه اول ترم شنبه (10:30 - 12:30 ) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 17:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1