اعضای هیات علمی

رسول قبادیان

رسول قبادیان

رسول قبادیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب‌های زیرزمینی تکمیلی 1824254 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک خاک 1824103 1 03 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک خاک 1824103 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک خاک 1824103 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مکانیک خاک 1824102 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
هیدرولیک پیشرفته 1824256 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی 1824027 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک خاک 1824103 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مکانیک خاک 1824103 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مکانیک خاک 1824103 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک خاک 1824102 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
هیدرولیک سیلاب 1824084 2 01 نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00 ) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی 1824027 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارورزی 2 1824221 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
هیدرولیک انتقال رسوب1 1824028 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
هیدرولیک انتقال رسوب 2 1824152 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
هیدرولیک محاسباتی 1 1824050 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
هیدرولیک محاسباتی 2 1824151 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1