اعضای هیات علمی

صاحب فروتنی فر

change-logo

صاحب فروتنی فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول ژنتیک دام و طیور 1822011 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
ژنتیک حیوانی 1822194 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی ژنتیک حیوانی 1822195 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی ژنتیک حیوانی 1822195 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول ژنتیک دام و طیور 1822011 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
ژنتیک و اصلاح نژاد طیور 1822080 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ژنتیک مو لکولی و مهندسی ژنتیک 1822073 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1