اعضای هیات علمی

شیدا ورکوهی

شیدا ورکوهی

شیدا ورکوهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 1112
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح دام 1822012 4 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
ژنتیک کمی 1822174 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
اصلاح دام تکمیلی 2 1822074 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ژنتیک کمی 1822174 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اصلاح دام 1822012 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
اصلاح دام تکمیلی 1 1822072 3 01 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1