اعضای هیات علمی

محسن سعیدی

محسن سعیدی

محسن سعیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی گیاهی 1820017 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
روش‌های آزمایشگاهی در فیزیولوژی گیاهان زراعی 1820331 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی 1820309 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
اصول زراعت 1820015 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
بیوشیمی گیاهی 1820017 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
فیزیولوژی رابطه آب و گیاه 1820119 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
هورمون‌های گیاهی و تمایز بافت‌ها 1820054 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملیات زراعی 2 1820002 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 1820115 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1