اعضای هیات علمی

سعید جلالی هنرمند

سعید جلالی هنرمند

سعید جلالی هنرمند    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر 1820139 1 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر 1820139 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر 1820139 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 1820305 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
اکوفیزیولوژی گیاهی 1820323 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تکنولوژی بذر 1820042 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش 1820327 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کنترل و گواهی بذر 1820138 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
اثر تنش‌های محیطی بر رشد گیاهان 1820044 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر 1820139 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر 1820139 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف‌های هرز 1820110 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
تکنولوژی بذر 1820042 2 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
کنترل و گواهی بذر 1820138 1 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی 1820135 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 1820048 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
زراعت در شرایط تنش‌های محیطی 1820028 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی تنش‌ها در گیاهان زراعی 1820111 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
فیزیولوژی گیاهان زراعی 1820134 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی 1820099 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1