اعضای هیات علمی

صحبت بهرامی نژاد

صحبت بهرامی نژاد

صحبت بهرامی نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیومتری 1820205 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش تحقیق 1820046 2 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش‌های زیستی 1820077 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه