اعضای هیات علمی

علیرضا باقری

علیرضا باقری

علیرضا باقری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مبانی تولید گیاهان زراعی 1820239 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی تولید گیاهان زراعی 1820239 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول زراعت 1820015 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
بیوفیزیک محیطی 1820237 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مبانی تولید گیاهان زراعی 1820238 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
اصول سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1820116 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مبانی کشاورزی 1824145 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1