اعضای هیات علمی

پردیس برومندان

پردیس برومندان

پردیس برومندان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زراعت گیاهان علوفه‌ای 1820009 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مبانی اقتصاد اکولوژیک 1820142 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
زراعت عمومی 1822016 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
زراعت گیاهان علوفه‌ای 1820009 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مبانی اقتصاد اکولوژیک 1820142 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اکولوژی مرتع و نباتات علوفه‌ای 1822098 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملی اکولوژی مرتع و نباتات علوفه‌ای 1822099 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی اکولوژی مرتع و نباتات علوفه‌ای 1822099 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1