اعضای هیات علمی

محمود خرمی وفا

محمود خرمی وفا

محمود خرمی وفا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 1820046 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
زبان تخصصی 1820032 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
زراعت گیاهان دارویی و ادویه‌ای 1820027 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مباحث نوین در زراعت 1820043 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش تحقیق 1820046 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زراعت گیاهان دارویی و ادویه‌ای 1820027 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مباحث نوین در زراعت 1820043 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اکولوژی پوشش گیاهی 1820169 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
اکولوژی سیستم‌های زراعی چندگانه 1820098 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1