اعضای هیات علمی

منوچهر سوری

change-logo

منوچهر سوری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
افزودنی ها و عوامل ضد مغذی خوراک 1822170 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه در تغذیه دام 1822152 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
پرورش بز 1822106 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
پرورش گوسفند 1822102 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی پرورش بز 1822107 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی پرورش بز 1822107 1 02 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی پرورش گوسفند 1822103 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی پرورش گوسفند 1822103 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فناوری الیاف دامی و پوست 1822030 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
افزودنی‌ها و عوامل ضد مغذی خوراک 1822165 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه در تغذیه دام 1822152 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پرورش بز 1822106 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پرورش گوسفند 1822102 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی پرورش بز 1822107 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی پرورش بز 1822107 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی پرورش گوسفند 1822103 1 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی پرورش گوسفند 1822103 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فناوری الیاف دامی و پوست 1822030 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اصول تغذیه 1822093 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه اصول تغذیه 1822093 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2