اعضای هیات علمی

شهاب قاضی هرسینی

شهاب قاضی هرسینی

شهاب قاضی هرسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش طیور 1 1822104 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها در تغذیه طیور 1822226 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
بیوانرژتیک در تغذیه 1822054 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پرورش طیور 1 1822104 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
پرورش مرغ‌ تخم‌گذار 1822126 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
تغذیه طیور 1822036 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی پرورش طیور 1 1822105 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی پرورش زنبور عسل 1822117 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی پرورش زنبور عسل 1822117 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پرورش زنبور عسل 1822116 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مسائل اختصاصی طیور تخمگذار 1822149 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1