اعضای هیات علمی

مهران ترکی

change-logo

مهران ترکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشی



مقالات



همایش ها




هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جوجه‌کشی 1822128 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
طراحی ساختمان‌ها و تاسیسات دام‌ و طیور 1822122 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
عملی طراحی ساختمان‌ها و تاسیسات دام و طیور 1822123 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی طراحی ساختمان‌ها و تاسیسات دام و طیور 1822123 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بیوشیمی حیوانی پیشرفته 1822162 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه در تغذیه طیور 1822227 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی جوجه‌کشی 1822129 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی جوجه‌کشی 1822129 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جوجه‌کشی 1822128 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
طراحی ساختمان‌ها و تاسیسات طیور 1822130 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی طراحی ساختمان‌ها و تاسیسات طیور 1822131 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بیوشیمی حیوانی پیشرفته 1822162 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
پرورش طیور صنعتی 1822145 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی جوجه‌کشی 1822129 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بیوشیمی تکمیلی 1822042 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
تغذیه پیشرفته (پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه) 1822053 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
تغذیه پیشرفته (کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها) 1822052 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
تغذیه طیور 1822039 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
شناخت و کاربرد دستگاه‌های آزمایشگاهی 1822044 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | چهار هفته اول ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1