اعضای هیات علمی

علیرضا زبرجدی

علیرضا زبرجدی

علیرضا زبرجدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی پیشرفته 1820186 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
سیتوژنتیک گیاهی 1820193 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
بیوتکنولوژی گیاهی 1820030 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مهندسی ژنتیک د. 1820126 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه